Høringssvar fra Rana kommune

Svar fra Rana kommune på høring om endring i barnehageloven mv.

Dato: 27.09.2017

Svartype: Uten merknad

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2017 - sak 55/17

Vedtak:

  1. Rana kommune slutter seg til høringsforslaget i sin helhet.
  2. Rana kommune har ingen innvendinger til høringen og avgir et høringssvar uten merknader.