Høringssvar fra Oppdal kommune

Høringsuttalelse

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Oppdal kommune v/Driftsutvalget vedtok 4.9.17 følgende høringsuttalelse enstemmig:

Oppdal kommune støtter forslaget om lovfesting av bemanningsnorm med 1 ansatt pr. 3 barn under 3 år og 1 ansatt pr. 6 barn over 3 år. Vi mener også at det er riktig og viktig å lovfeste bestemmelse om når barn skal regnes som å være over 3 år. Dette vil minske uheldige kvalitetsforskjeller mellom barnehager.

Oppdal kommune støtter videre forslaget til skjerpet pedagognorm i Forskrift om pedagogisk bemanning. Det må lovfestes at det skal settes inn personale sammen med barna i pedagogisk lederes planleggingstid. Når dette ikke gjøres vil skjerpet pedagognorm i praksis for mange barnehager føre til en lavere grunnbemanning sammen med barna i løpet av en uke. Vi ber videre departementet være oppmerksom på at ikke skjerpet pedagognorm medfører at gruppestørrelser i barnehagene øker.

Oppdal kommune vil poengtere viktigheten av at staten følger opp skjerpede lovkrav med økonomiske midler.

Oppdal kommune støtter forslaget om lovfestet gjensidig samarbeidsplikt i forbindelse med barnas overgang fra barnehage til skole og evt. skolefritidsordning. Det er positivt at også samarbeid med skolefritidsordning løftes opp i Opplæringsloven, og vi mener at dette også bør komme inn i Friskoleloven.