Høringssvar fra Midtre Gauldal kommune

Støtter endringene

Dato: 22.09.2017

Svartype: Med merknad

Utvalg for oppvekst og kultur vedtar følgende:

Midtre Gauldal kommune støtter forslaget om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning i barnehagene. Voksentettheten er viktig for å skape gode og trygge barnehager for alle barn. Tett oppfølging av voksne vil kunne være med på å forebygge mobbing i barnehagen.

Videre støtter kommunen forslaget om økt pedagogtetthet i barnehagen. Nok voksne med god kompetanse er viktig for å opprettholde og utvikle kvaliteten i barnehagen. Økningen i pedagogtetthet må ikke gå ut over voksentettheten i barnehagen, flere pedagoger med mindre tid sammen med barna må kompenseres med flere voksne i barnehagen.

Kommunen må få kompensert sine utgifter til økt voksentetthet og større andel pedagoger i barnehagen.