Høringssvar fra Samarbeidsutvalget Kampestadlia Barnehage

høringssvar fra Kampestadlia barnehage

Dato: 12.09.2017

Svartype: Med merknad
  • Ang. grunnbemanning/ voksentetthet Støtter forslaget, fordi: 1) Å få redusert antall barn pr. årsverk grunnbemanning er vesentlig for å gi gode barnehagetjenester og oppfylle krav som stilles til innhold og arbeidsmåter, både fra lokalt (barnehageeier- /myndighet) og sentralt hold (statlig nivå) + de ambisjoner vi har selv! 2) Barnas sikkerhet; jo flere barn pr voksen, jo flere må det følges med på. Vi ønsker selvfølgelig i størst mulig grad å kunne forebygge at barn skalder hverandre eller seg selv, ved å avverge situasjoner. Å la barna få utfolde seg og utfordre seg, samtidig som sikkerheten ivaretas. 2) Vi har regnet på hvor mange timer gjennomsnittlig pr. dag det er full grunnbemanning tilstede med barna. Det er kun ca 2,3 timer daglig (noe lavere på gruppene med de eldste barna; ca 2 timer, og noe høyere hos de yngste; ca 3,8 timer). Resten av dagen er det redusert bemanning på avdelingene pga.: Vakter, pauser, planleggingstid for fire pedagoger (4 x 4= 16 t/uka), studietid for fagarbeidere/ assistenter (= 4 x 0,5= 2 t/ uka), avdelingsmøter (for hver avdeling, pluss at de må passe hverandres barn når andre avdelinger har sitt møte), ped.ledermøter + andre møter som må tas innenfor barnehagens åpningstid.
  • Ang. pedagognorm Det er flott hvis vi kan få høynet antall pedagoger i barnehagene, men det blir “tvingende nødvendig” å få kompensert den tida pedagogene har planleggingstid borte fra barnegruppene, med styrking av bemanningen. To pedagoger på en avd. er jo lik 8 timer i uka de ikke er i direkte arbeid med barna.