Høringssvar fra Rakkestad kommune

Høringssvar - Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Minimumskrav til grunnbemanning:

Rakkestad kommune støtter forslaget om bemanningsnorm slik det er beskrevet i høringsnotatet, under forutsetning av at ordningen fullfinansieres gjennom inntektssystemet til kommunen. Rakkestad kommune mener det er positivt at bestemmelsen om at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre er tatt inn i lovteksten.

Skjerpet norm for pedagogisk bemanning:

Rakkestad kommune støtter forslaget om skjerpet pedagognorm i barnehagene. Det er stadig større krav til faglig innhold i barnehagen og det er behov for flere barnehagelærere for å innfri disse kravene.

Gjensidig plikt til å samarbeide om overgang barnehage – skole:

Rakkestad kommune støtter forslaget om gjensidig plikt for barnehage- og skoleeier til å samarbeid om overgangen fra barnehage til skole og SFO.

Økonomiske konsekvenser:

En innføring av bemanningsnorm og økt pedagogisk bemanning vil gi utslag på kommunens økonomi når det gjelder behovet for økt ressursbruk. Rakkestad kommune har i dag lav bemanning, sett i forhold til antall barn i barnehagene. Behovet for økte ressurser som følge av innføringen av minimumskravet vil øke utgiftene drastisk, og kommunen er derfor avhengig av finansiering av ordningen fra staten.