Høringssvar fra Studentbarnehagene i Tromsø

Studentbarnehagene i Tromsø, svar på høring.

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Studentbarnehagene Campus Tromsø svar på høring: Endringer i barnehageloven mv.

1.       Minimumskrav til grunnbemanning

2.       Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning

3.       Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

4.       Økonomiske og administrative konsekvenser

 

Vi mener at barnas beste må være grunnlaget for enhver lov- og forskriftsordning. De første leveårene har stor betydning for barnas utvikling. Barnehageloven skal bidra til at barna får et likeverdig pedagogisk tilbud.

 

Minimumskrav til grunnbemanning.

Vi støtter regjeringens forslag om minimumskrav til grunnbemanning. Dagens regelverk sikrer ikke barna et likeverdig tilbud. Vi støtter også presiseringen om at barna skal regnes for å være 3 år fra og med august det året de fyller 3 år. Presiseringen er med på å sikre de de minste barna den voksentettheten de har behov for og hindrer at barn flyttes midt i året kun som et økonomisk hensyn.

Vi støtter og at bemanningsnormen gjelder ansatte som jobber direkte med barna. Vi er positive til at dette presiseres i årsverk. Normen bør gjelde på barnegruppenivå og fastslå en voksen pr 3 barn under 3 år og en voksen pr 6 barn over 3 år.

 

Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning

Det er avgjørende for barnehagens innhold og kvalitet at andelen barnehagelærere økes. Vi støtter forslaget om pedagogisk bemanning og mener den bør lovfestes slik at det blir et likeverdig tilbud i alle barnehager, minimum 50 % barnehagelærere i alle barnehager.

 

Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Vi støtter forslaget om samarbeidsplikt mellom barnehage og skole/SFO

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi tror at med dagens finansieringsordning vil de private barnehagene slite med å oppfylle kravene til økt bemanning og flere pedagoger. Forslaget bør følges opp med økonomisk støtte til de private barnehagene uavhengig av hva kommunen gjør.

 

Hilde Kanestrøm, avdelingsleder studentbarnehagene Campus Tromsø