Høringssvar fra Fjellstemmen barnehage SA

Høring om endring i barnehageloven.

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Barnehagen er positiv til skjerpet norm for pedagogisk bemanning om tilskudd blir gitt iht kostnad.

Vi støtter opp om Pbl sitt høringssvar.

Hva med ubunden arbeidstid, det blir dårligere voksentetthet på avdelingen om det blir to pedagoger pr. avdeling.

Ekstra tilskudd til barnehager med høy alder/ansienitet. Ønsker å gå tilbake til øremerket tilskudd, ikke greit når mange kommuner spekulerer ifht private barnehager.

Ikke nok barn i kommunen til å dekke opp fulle avdelinger pga stor utbygging av barnehager. Hva da?