Høringssvar fra Borre Student- og Idrettsbarnehage AS

Høringssvar om forslag til endringer i barnehageloven

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

Borre Student- og Idrettsbarnehage støtter lovforslag om fastsatt bemanningsnorm og skjerpet pedagogisk bemanning, med følgende innspill:

  • Om de to lovforslagene sees i sammenheng, vil det være avgjørende at barnegruppene fortsatt holdes små. I mindre barnegrupper vil en i større grad sikre gode nok muligheter til trygghet og tilknytning, samt arbeid med sosial kompetanse og språkstimulering.
  • Forslaget om skjerpet pedagogisk bemanning må samtidig ivareta den reelle tida personalet er sammen med barna. Flere pedagoger, betyr flere ansatte som er tilknyttet ubunden planleggingstid, borte fra barna. Dette må kompenseres med annet personell inn, for å sikre tett nok oppføling av hvert enkelt barn, til enhver tid. Uten denne spesifiseringen, vil voksentettheten i realiteten gå ned i flere av landets barnehager, sett ut fra dagens situasjon.
  • Det er helt avgjørende at det følger økonomiske midler til å gjennomføre endringene.

Barnehagen støtter forslaget om plikt til samarbeid ved overgang mellom barnehage og skole, med følgende innspill:

  • Kommunene fastsetter hvilke skolekretser barnehagene tilhører, og et strukturert samarbeid initieres deretter fra skoleledelsens side.
  • For barnehager som har barn tilknyttet mange ulike skoler i forskjellige kommuner/ fylker (f.eks. studentbarnehager,) må barnehagen forholde seg til et formelt samarbeid med den skolen som ligger i nærmeste skolekrets.

Borre 26.09.17 

På vegne av:
SU,
Pedagogiske ledere,
Pedagogiske medarbeidere og Fagarbeidere,
Daglig leder

ved Borre Student- og Idrettsbarnehage AS, Horten.