Høringssvar fra Hvaler kommune

Høringsinnspill fra Hvaler kommune

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Hvaler kommune er positive til at det innføres en ny norm for pedagogisk bemanning og grunnbemanning i barnehagene, men dette forutsetter at tiltaket fullfinansieres gjennom overføringene til kommunene.

Hvaler kommune støtter forslaget om at det skal lovfestes en felles plikt til samarbeid mellom barnehage, skole og SFO. Vi støtter forslaget om at dette ansvaret skal plasseres hos skoleeier.