Høringssvar fra NLA Høgskolen

Forslag til endringar i barnehagelova, opplæringslova, friskolelova og forskrift om pedagogisk bemanning.

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

 Høyringssvar frå NLA Høgskolen

  1. NLA Høgskolen støttar departementet sitt lovforslag om eit minimumskrav til grunnbemanning (ei norm) i barnehagen.
  2. NLA Høgskolen støttar forslaget om ei pedagognorm tilsvarande 50% del av barnehagelærarar. Ut frå utdanningskapasiteten bør dette allereie iverksettast frå august 2018 under føresetnad om fullfinansiering for alle barnehagane.
  3. NLA Høgskolen støttar forslaget om ei plikt for skuleeigar og barnehageeigar til å samarbeide om overgangen frå barnehage til SFO og skule.