Høringssvar fra Anne Greve og Ellen Morberg

Svar på høring Endringer i barnehageloven mv. Minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi takker for muligheten til å bli hørt angående forslaget til endringer i barnehageloven. Vi vil spesielt trekke frem følgende i vårt høringssvar:

  1. Grunnbemanningsnormen må gjelde hele åpningstiden
  2. Barnehagelærernormen må være på minst 50% med ambisjoner om å øke den til 100%
  3. Det bør ikke være anledning til å gi dispensasjon fra krav om utdanning og grunnbemanning
  4. Det bør innføres bestemmelse om gruppestørrelse i barnehageloven i tråd med forslaget fra barnehagelovutvalget.

 

Flere av forslagene i høringsutkastet er gode, for eksempel at det må innføres en grunnbemanningsnorm. Det er ikke tvil om at en slik norm vil bidra til å gi barna et bedre og mer likeverdig barnehagetilbud. Videre er det positivt at det presiseres at barn skal regnes for å være tre år fra og med august det året de fyller tre. Her har det vært mange ulike praksiser til nå. Det er også bra at grunnbemanningsnormen skal gjelde ansatte som arbeider direkte med barna.

Vi mener imidlertid at normen må gjelde på barnegruppenivå, ikke for barnehagen som helhet. Grunnbemanningsnormen må komme den enkelte barnegruppe og det enkelte barnet til gode, og det vil ikke bli tilfelle dersom normen skal gjelde for barnehagen som helhet.

Som barnehagelærere vet vi at det gjennom dagen oppstår perioder som er mer sårbare for mange barn enn andre perioder. Selv om barna blir vant til å være i barnehagen, er blant annet overgangstidspunktene mellom hjem og barnehage ekstra krevende for noen av barna. Det gjelder særlig om morgenen og om ettermiddagen, men det kan også oppstå situasjoner som krever en ekstra oppfølging andre tider på dagen. Derfor mener vi det er viktig at det sikres at et er en barnehagelærer til stede gjennom hele dagen.

Barnehager med lang åpningstid må styrke grunnbemanningen, og grunnbemanningsnormen må gjelde hele åpningstiden. Det er nødvendig å være klar over hvor liten del av dagen alle tre ansatte på en avdeling er tilstede samtidig i løpet av en dag eller en gjennomsnittsuke. Mange ganger gjennom dagen er det minst én ansatt ute av avdelingen for å lage mat, passe naboavdelingen som har møte, gjøre for- og etter- arbeid til planlagte aktiviteter med barna, hjelpe en annen avdeling pga sykdom, gjennomføre samarbeidsmøter, foreldresamtaler, planleggingsmøter, delta på kompetanseheving, etc. Alt dette er ting barnehagelærerne må gjøre i tillegg til det direkte arbeidet med baran, og som også er en nødvendig del av dagen. Som barnehagelærer har man også plikt til å veilede ufaglært personale. Dette er helt nødvendig for å oppnå en god kvalitet på barnehagetilbudet. Men det betinger at det er nok personale til stede. Med knapphet i personalgruppen, er det ikke mulig å gjennomføre en slik veiledning. I mange kommuner blir det først satt inn vikar etter 15 dagers sykemelding på grunn av magre vikarbudsjett. Det fører til en ytterligere lav stabilitet i bemanningen. Nok grunnbemanning gjennom hele dagen er derfor en forutsetning for å kunne ivareta barna på en god måte uavhengig av tidspunkt på dagen. Som tidligere nevnt, er det ofte ytterpunktene på dagen behovet for ekstra oppfølging av enkeltbarn er størst.

Vi har etter hvert nok forskning som viser at det er barnehagens personale som er den største garantien for et kvalitativt godt barnehagetilbud. Personalets kompetanse er avgjørende i så henseende, og kan blant annet vise til de ferske forskningsresultatene fra prosjektet Blikk for barn. Vi mener derfor at høringsutkastet ikke er tilstrekkelig med hensyn til barnehagelærernorm. Som et minimum mener vi at barnehagelærernormen må være 50%, og vi mener at det videre må ligge en ambisjon om å nå et mål om 100% barnehagelærere i landets barnehager. Vi har vanskelig for å forstå hvorfor ikke alle som inngår i barnehagens grunnbemanning, bør ha barnehagelærerutdanning. Det bør heller ikke være mulig å søke dispensasjon for krav om utdanning. En slik mulighet for dispensasjon har vi erfaring med nå, og vi vet at den undergraver krav om kompetanse i barnehagen.

Små barn er sårbare og trenger trygge og forutsigbare rammer. De bør ikke behøve å forholde seg til for mange personer, verken voksne eller andre barn. Kvaliteten i relasjonene helt avgjørende særlig for de yngste. Også her kan vi vise til forskning fra blant annet Blikk for barn. Denne kunnskapen må ha betydning for gruppestørrelser og voksentetthet. Derfor mener vi at barn må sikres tilhørighet til en barnegruppe og at man må unngå for store barnegrupper. Vi foreslår at det innføres en bestemmelse om dette i tråd med barnehagelovutvalgets forslag: Barn har rett til å tilhøre en barnegruppe i barnehagen. Barnegruppen skal ha en størrelse som ut fra barnas alder og forutsetninger er trygg og pedagogisk forsvarlig. Organiseringen må ivareta barnas behov for forutsigbarhet og tilhørighet til en barnegruppe og tilknytning til voksne. Ved vurderingen av om en gruppe er trygg og pedagogisk forsvarlig skal det legges vekt på barnas alder, aldersspredning i gruppen, om det er barn med nedsatt funksjonsevne, flerspråklige barn, barnas mulighet for å etablere tilhørighet og vennskap, tilgjengelige voksne og personalets kompetanse samt barnehagens fysiske og psykososiale miljø.

Til slutt vil vi påpeke viktigheten av at det må være en styrer i hver barnehage. En tilgjengelig styrer er nødvendig for å sikre kvaliteten. Dersom barnehagen skal kunne gjennomføre alle krav som stilles i ny rammeplan, må det være en ansvarlig leder til stede i den enkelte barnehage.