Høringssvar fra Holmestrand kommune

Endringer i barnehageloven

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

Holmestrand kommune stiller seg positiv til høringsforslaget som innebærer en minimumsnorm for grunnbemanning, en skjerpet norm for pedagogisk bemanning og en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).

Holmestrand kommune har de siste år hatt fokus på viktigheten av økt pedagog – og bemanningsnorm, ved at Bystyret de siste år har bevilget midler for en slik økning, dog over en lengre periode.

Holmestrand kommune forutsetter at økte utgifter i forbindelse med ovennevnte tiltak, dekkes fullt ut av statlige overføringer.

Høringssvaret sendes Kunnskapsdepartementet innen fristen, og under forutsetning av vedtak i Bystyret i desember.

Med hilsen

Holmestrand kommune