Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 899188

Samsvar

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad
  • Det er et paradoks at pedagognormen og bemanningsnormen ikke samsvarer. Hvordan tenker dere at en pedagog med ansvar for 14 barn kan samsvare med en gruppe på 18 barn? Det er rimelig å tro at det vil bli søkt om enten dispensasjon fra enten pedagognormen eller bemanningsnormen, og min erfaringer er at både private og kommunale barnehager tyr lett til denne løsningen når den er tilgjengelig. Det store antallet innvilgede dipensasjoner fra den pedagognormen som har vært de siste årene er et bevis på dette. 

 

  • Hver pedagog skal ha minst 4 timer plantid, i tillegg til møter som skal gjennomføres med ledelse og andre aktører(som feks PPT)  som skal støtte barna. Hvis man har to pedagoger på en avdeling, så er disse borte fra barna i MINST 8 timer. Det er mer enn en hel arbeidsdag til sammen. Disse timene er barnehagen underbemannet. Hvis vi tenker fremtidsrettet vil pedagogene på sikt få lovfestet enda mer plantid, med tanke på den økte arbeidsmengden pedagogene har hatt de siste årene - og at antall timer plantid ikke har økt siden 70-tallet. Jeg foreslår at bemanningsnormen også skal dekke opp den tiden pedagogene har plantid og ikke får vært tilstede med barna. 

 

  • Etter at barn født fram til november har rett på plass det året barnet fyller 1 år har andelen barn under 1 år økt i barnehagen. Disse barna har et helt annet behov for omsorg enn barn i feks 2 års alder. Barn under ett år krever mer nærhet og trygghet. Flertallet av disse barna kan ikke gå, og mange kan heller ikke krabbe. For å sikre disse barnas behov foreslår jeg at det blir lagt til en egen norm for barn under 1 år. En forsvarlig norm for disse barna er 2 barn per ansatt. 

 

  • Åpningstiden til barnehagen må også sees i betraktning til bemanningsnormen. Mange barn er lengre i barnehagen enn de ansatte er på jobb. En barnehage med åpningstid 6.30-17.30 får derfor dårligere bemanning enn en barnehage som er åpen 8.00-16.00. Denne forskjellen kommer ikke barna til gode. Barna kommer også til ulike tider, og det er ikke lett å kunne justere vaktene til de ansatte når barn blir levert til ulike tider. Når man står alene på en avdeling kl 8 med 11 ettåringer kan man ikke kalle det en forsvarlig bemanning. Neste dag er det kanskje motsatt, hvor man er alene med 9 ettåringer kl 16. De ansatte har også krav på forutsigbarhet i arbeidstider. De har også familier selv som de skal både levere til sine barnehager og skoler, og komme hjem til. Jeg foreslår at bemmanningnormen også skal inkludere et krav om bemanning som står i forhold til barnehagenes åpningstider. 

Bemanningen har stor innvirkning på både barnas beste, men også de ansattes sykefravær. Når man går på sparebluss år etter år, får man seg til slutt en smell. For å bevare de gode ansatte i barnehagen er en forsvarlig pedagognorm med på å bedre dette.