Høringssvar fra SU Venåsløkka barnehage

Økonomiske rammer

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Venåsløkka SU mener forslag til endring i loven er et godt forslag. Ny bemanningsnorm vil medføre høyere voksentetthet enn i dag, og det forutsettes at det følger øremerkede midler som kompenserer for økte lønnsutgifter med en eventuell ny lov.