Høringssvar fra SiS barnehage

Høringssvar til forslag om endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi synes det er positivt at vi får en lovfestet bemanningsnorm og skjerper pedagognormen.

Men økt pedagogtetthet kan bli utfordrende hvis en ikke gjør noe med den ubundne arbeidstiden. Hvis hensikten med å innføre en bemanningsnorm er at en vil sikre økt voksentetthet i form av mer tilstedeværende voksne, må man enten gjøre noe med den ubundne arbeidstiden eller kompensere for den ubundne tiden med midler til ekstra ressurser.

At barna regnes som tre år fra august det året de fyller tre år er fornuftig med tanke på at det følger tilskuddsordningen.

Veldig bra at skoleeier blir ansvarliggjort for samarbeidet barnehagene om overgangen barnehage og skole, samtidig som en sikrer barnehagenes råderett over innholdet i de skoleforberedende aktivitetene som den enkelte barnehage har.