Høringssvar fra Delta Tvedestrand

Ang. ny bemanningsnorm og økonomien i dette.

Dato: 04.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg