Høringssvar fra Askim kommune

Høringssvar fra Askim kommune til Forslag til endringer i barnehageloven mv

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Askim kommune støtter generelt en konkretisering og presisering av bemanning i barnehageloven. Det er i tråd med anbefalinger fra tidligere NOUer, men vi har følgende innspill til endringene og konsekvenser av disse:

  1. Askim kommune støtter forslaget om lovfesting av samarbeidet mellom barnehage og skole Kommunen har rutiner for overgang mellom barnehage og skole, som inkluderer private og kommunale barnehager. Fra og med våren 2018, vil overgangssamtaler tilbys og gjennomføres for alle foreldre med barn som skal begynne på skolen høsten 2018, etter pilotering og utprøving gjennom 2 år. Ledere for skoler og barnehager samarbeider om planlegging, gjennomføring og evaluering av overgangssamtalene.
  2. Askim kommune er prinsipielt skeptisk til normer for bemanning i enheter på kommunalt nivå. Det reduserer lokalpolitisk og kommunalt handlingsrom og fleksibilitet i forhold til bruk og disponering av rammetilskudd og økonomiske prioriteringer. Askim kommune mener at antall barn pr voksen i grunnbemanning og pedagogisk bemanning bør samsvare med hverandre.

3. Askim kommune støtter presiseringen om at barn skal regnes som tre år fra august året de fyller 3 år, det er i samsvar med vår praksis. Samtidig vil det stanse merinntak i hovedsakelig private barnehager, som fører til store barnegrupper med barn under 3 år.