Høringssvar fra Idavollen barnehage

Svar til høring om ny bemanningsnorm og pedagognorm for barnehager

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Idavollen Barnehage viser til høringsbrev datert 22.06 2017 om forslag til endringer i barnehageloven opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning, og takker for muligheten til å bli hørt i denne saken.

Vi ser det som positivt at regjeringen legger frem forslag som har til hensikt å øke kvalitet i barnehagesektoren.

 

I år fikk vi ny Rammeplan med mange nye krav til barnehagene. Dette ser vi som svært positivt og nyttig for barna. Samtidig innser vi at det kreves mer av det pedagogiske personalet i form av planlegging, felles refleksjoner, evalueringer og faglig oppdateringer noe som betyr mer tid borte fra barnegruppen.

 

Vi ønsker å øke både pedagognormen og bemanningsnormen ytterligere fra den normen som har stått på stedet hvil siden 1970-tallet, da uten de krav og forskrifter som er gjeldende i dag.

 

Det er nettopp kommet ut en ny og interessant forskningsrapport, «Blikk for barn». Det viser seg at det er stort sprik i barnehagekvaliteten, og at kvaliteten blir svekket når barnegruppene øker i antall barn.

 

Småbarnsgruppene i norske barnehager har blitt større og barna flere. Fra år 2000 til 2017 har andelen 1- og 2-åringer med barnehageplass økt fra 37 til 82 prosent, ifølge SSB. Barnehagesektoren har vært preget av at man har bygget kapasitet, og kvaliteten har kommet i skyggen av det. I Bergen kommune er det nå full barnehage dekning. Vi er faktisk der at kommunale barnehager er lagt ned siste året.

«Svaret på god kvalitet i barnehagen er rom, leker, plass, antall voksne og små grupper», sier Ellen Os, en av forskerne i «Blikk for barn». Rapporten påpeker også at kvaliteten er bedre når pedagoger er til stede.

 

Det bør komme en norm med grenser på hvor store barnegruppene kan være.

Lovforslag: Småbarnsgruppene skal ikke være større enn 9 barn. Storbarnsgruppene skal ikke være større enn 18 barn. Jmf. Forskningsrapport «Blikk for barn»

 

Barnehagene er under stort press fordi det er så mange barn under 3 år, og for få voksne til å dekke barnas behov. Det får konsekvenser for sikkerheten og for barns læring. Det blir ikke det gode pedagogiske tilbudet som barnehagene skulle være. (Ellen Os, ved UiOA)

 

Departementets forslag til lovtekst:

 

  • 18 Barnehagens grunnbemanning

 

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i andre ledd for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i tredje ledd første punktum.

Kommunens vedtak etter fjerde og femte ledd kan påklages til fylkesmannen. Departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, forskrift

om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og forskrift om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

 

Erstattes med Idavollen barnehages forslag til lovtekst:

 

  • 18 Barnehagens grunnbemanning

 

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per to barn når barna er under to år, én ansatt per tre barn når barna er mellom to og tre år og én ansatt per fem barn over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Det samme vil gjelde for de som fyller to år.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

 

Departementets forslag til forskriftstekst:

 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år.

Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der flertallet av barna har avtalt oppholdstid under 6 timer per dag, skal antall barn omregnes til heltidsekvivalente plasser i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

 

Erstattes med Idavollen barnehages forslag fra forskriftstekst til lovtekst:

 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 10 barn over tre år og én pedagogisk leder per 5 barn når barna er under tre år.

Det 6. og 11. barnet utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

 

Innføring av en grunnbemanningsnorm og pedagognorm vil føre til økte utgifter i enkelte kommuner og hos enkelte private eiere. Vi mener at nye kvalitetskrav må finansieres fullt ut. Fylkesmennene må få i oppdrag å følge med på kommunenes oppfølging av lovkravet. Ellers må det øremerkes tilskudd til kommunene som skal gå til dette.