Høringssvar fra Stjørdal Menighets barnehage

Høringssvar - Barnehagens personale

Dato: 18.07.2017

Svartype: Med merknad

Barnehagens grunnbemanning

Å sette en norm for grunnbemanning er etterspurt lenge da det har vært store variasjoner innad i samme kommune og mellom kommuner. Det er av stor betydning for personalet både med henblikk på forutsigbarhet og slitasje.

Skjerpet norm for pedagogisk bemanning

Faglig kunnskap i arbeid med barn er viktig. Nok hender som skal ivareta barna er også viktig. Barnehagene har i dag lang åpningstid, ofte over 10 timer pr. dag. Med flere pedagoger blir det mindre hender, da pedagogene har 4 timer ubundet arbeidstid pr. uke. Det er viktig å se dette i sammenheng med barnehagens grunnbemanning gjennom hele dagen, og barnas og personalete sikkerhet.

Norm for pedagogisk bemanning bør innfases gradvis. I mange barnehager er det ansatt ufaglærte assistenter. Mange av disse er i godt voksen alder og har lang fartstid i barnehagen. Dersom norm for pedagogisk personale innføres fra 1.8.18 må en del av de faste ansatte sies opp til fordel for ansettelse av pedagog. Spørsmålet er om det er nok pedagoger til å innfri kravet på kort sikt.