Høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Høringssvar fra FUG - om endringer i barnehageloven

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) takker for muligheten til å avgi høringssvar. FUG er opptatt av gode overganger mellom barnehage og skole. Overgangen er stor både for barna og deres foreldre.

FUG støtter departementets forslag om at det skal være et gjensidig samarbeid mellom barnehage, skole og SFO å utarbeide en plan for overgang fra barnehage til skole/SFO. FUG støtter også at hovedansvaret må ligge hos skoleeier. SFO er en viktig arena for utvikling av læring og det sosiale fellesskapet, og det er derfor helt nødvendig at det nå blir krav om et formelt samarbeid som også involverer SFO.

FUG minner om at foreldrene må involveres i dette arbeidet på en god måte, både ved at rådsorganene får gi innspill i det lokale planarbeidet, men også ved at foreldrene til det enkelte barn blir tatt med på råd om en best mulig overgang for sitt barn. FUG støtter for øvrig formuleringen i rammeplanen for barnehagen om at barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen, og FUG mener dette bør synliggjøres i ny lovtekst.

Det er en forutsetning for barns trivsel at overgangen skjer i et konstruktivt samarbeid mellom barnehage, foreldre, skole og SFO. Overgangen handler også om at foreldrene trenger å bli trygge på at barna deres blir tatt godt i mot, at de vil møte noen som bryr seg om dem.

FUG ønsker lykke til med det videre arbeidet!