Høringssvar fra Skien kommune

Høringssvar fra Skien kommune

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Skien kommune på Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

 

Forslag om bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm:

Kunnskapsdepartementet foreslår i denne høringen at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

I forslag nummer to i høringen forslår departementet å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

 

Skien kommunes vurdering av, og svar på forslagene om bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm:

Barnehagens bemanning og samlede kompetanse har stor betydning for hvor godt barnehagetilbudet er. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det viktig med et tilstrekkelig antall voksne i barnehagen. Skien kommune støtter regjeringens ønsker om å sikre at barna møter kompetente og engasjerte voksne.

Utfordringen med forslagene er de økonomiske konsekvensene de får for kommunen. Budsjettmessige effektberegninger ned på barnehagenivå viser at de foreslåtte bemannings- og pedagognormene vil gi en netto utgiftsøkning for Skien kommune på 17,7 MNOK eller 5 % av dagens barnehagebudsjett.

Dagens barnehagebudsjetter må økes med 13,2 årsverk, noe som innebærer 7,6 MNOK, som følge av den foreslåtte bemanningsnormen. Skjerpet pedagognorm innebærer en økning på 22 pedagoger, med en økt utgift på 0,7 MNOK fra dagens budsjettnivå.

Inkludert økte tilskudd til ikke-kommunale barnehager, som i Skien utgjør ca. 60 % av plassene, vil bemanningsnormen årlig medføre økte utgifter på 19,8 MNOK og pedagognormen 1,8 MNOK.

Skien kommunes rammetilskudd vil kun øke med om lag 3,9 MNOK knyttet til pedagognormen.

Skien kommune mener at innføring av foreslått bemanningsnorm og pedagognorm er betydelig underfinansiert i høringsforslaget. Forslagene vil kreve så store nedprioriteringer på andre områder at kommunen ikke ser seg i stand til å tilpasse seg innholdet i forslagene. Skien kommunes svar, med bakgrunn i gjennomførte beregninger, er nei til forslagene.

 

Forslag om lovfestet plikt til samarbeid om overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO):

I det tredje forslaget i høringen forslår departementet at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Plikten skal være gjensidig og regulert i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Formålet med samarbeidet skal være å bidra til at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. Departementet foreslår at skoleeier skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for barnas overgang.

Skien kommune støtter forslaget slik det fremkommer i høringsdokumentet.

Eventuelle tilleggskommentarer fra Hovedutvalg for Oppvekst i Skien kommune vil bli ettersent etter møte i utvalget  19.10.17.