Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud

Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Buskerud viser til høringsbrev og -notat fra Kunnskapsdepartementet vedrørende "Forslag til endring i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning".

Fylkesmannen støtter i all hovedsak forslagene, men har noen merknader under til noen av punktene i høringsnotatet.

2.3.1 Minimumskrav til grunnbemanning

Fylkesmannen i Buskerud støtter at det lovfestes minst en ansatt per tre barn når barn er under tre år og en ansatt per seks barn når barna er over tre år. (Lovfestet minimumskrav til grunnbemanningen). Det bør påpekes i lovteksten at minst en ansatt per tre barn/seks barn under/over tre år tilsvarer en hel stilling/et helt årsverk. Forslag til ny lovtekst § 18 andre ledd:

«Barnehagen skal minst ha ett årsverk per tre barn når barna er under tre år og ett årsverk per seks barn når barna er over tre år». Bakgrunnen for dette er at en ansatt ofte kan ha mindre stillingsstørrelse enn 100 prosent.

2.3.2 Dispensasjon fra kravet grunnbemanning

Fylkesmannen støtter ikke forslaget til at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.

Som det står i høringsforslaget fra Kunnskapsdepartementet skal det å lovfeste et minimumskrav for grunnbemanningen føre til en forsvarlig voksentetthet som er avgjørende for barnas trygghet og trivsel i barnehagen. På bakgrunn av dette mener vi at minimumskravet er et absolutt krav og ikke kan fravikes.

Krav til utdanning reguleres i forskrift om pedagogisk bemanning, som skal sikre at barnehagen har nok personale med pedagogisk bakgrunn. Slik Fylkesmannen forstår forslag til lovtekst om grunnbemanning (fjerde ledd) så er det i utgangspunktet ikke krav til utdanning for grunnbemanning i barnehagen. I og med at det ikke er et lovkrav om utdanning, mener vi at det er enklere å oppfylle kravet til grunnbemanning. I tillegg mener vi det kun vil være svært sjeldne tilfeller hvor barnehageeier vil ha behov for å bruke inntil et år på å rekruttere til grunnbemanningen.

Hvis forslag i fjerde ledd om at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i andre ledd for inntil et år av gangen når særlige hensyn tilsier det, blir stående;
- må begrepet særlig hensyn utdypes ytterligere
- muligheten for å søke om dispensasjon tidsbegrenses ytterligere
- eier må gi en begrunnelse for behovet og hvorfor det ikke har vært mulig å rekruttere tilstrekkelig med ansatte for å oppfylle kravet til grunnbemanningen

3.3.1 Behov for å skjerpe forskriftskravet til pedagogisk bemanning

Fylkesmannen mener at forskriftsteksten som er foreslått i forskrift om pedagogisk bemanning § 1 bør lovfestes (§ 18), slik det er for styrerkravet og slik det er foreslått om grunnbemanning.

Det vil være naturlig at kravet til antall pedagogiske ledere er lovfestet i § 18, på lik linje med krav til grunnbemanning.

I høringsforslaget ser Fylkesmannen at § 18 har fått endret overskrift fra «Barnehagens øvrige personale» til «Barnehagens grunnbemanning» (punkt 9.1). Slik Fylkesmannen leser forslag til lovtekst inneholder denne mer enn det overskriften beskriver. Vi mener at overskriften må gjenspeile innholdet i lovteksten.

Fylkesmannen forstår ut fra forskriftstekst om pedagogisk bemanning § 1 andre ledd at det ikke er noen endring i forståelsen av at «Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.» Bakgrunnen for at Fylkesmannen kommenterer dette er at departementet skriver i punkt 3.3.1 s. 13 «Beregningen av kravet til pedagogisk bemanning skal ta utgangspunkt i antall årsverk per stor- eller småbarnsplass.» Fylkesmannen opplever avsnittet hvor dette er beskrevet som uklart. I forskriftsteksten brukes begrepet «et barn», mens det i høringsforslaget brukes begrepet «-plass». Hvis det er tilfelle at det er en endring av beregning for pedagogisk bemanning støtter ikke Fylkesmannen denne endringen.

Dispensasjonsmuligheter

Norm: Fylkesmannen støtter videreføring av muligheten for å søke om dispensasjon fra normen fra pedagogisk bemanning, men det må tydeliggjøres at dette er unntaksvis og at lengden på dispensasjonen bør kortes ned. Vi mener at inntil ett år er for lang tid.

Utdanningskravet: I forskrift om pedagogisk bemanning ser vi det foreløpig som hensiktsmessig at det er mulighet for å gi dispensasjon fra utdanningskravet i og med at det har vist seg vanskelig å rekruttere personale med pedagogisk utdanning. Dette vil muligens også vise seg nå som det er foreslått å øke kravet til pedagogisk bemanning. Men det er allikevel viktig at nasjonale myndigheter følger med på at muligheten for å søke om dispensasjon øker betydelig.

4.3.1 Lovfesting av samarbeidsplikt mellom skole og barnehage

Fylkesmannen i Buskerud støtter forslaget om å lovfeste en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om overgang fra barnehage til SFO/skole i både barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Imidlertid mener vi at det burde stått i friskolelova § 5-5 at de friskolene som har SFO også har en plikt til å samarbeide med barnehagene.

6 Økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslagene

Departementet skriver at barnehagene vil ha ulikt nivå på grunnbemanningen og den pedagogiske bemanningen. Videre står det at kommuner og barnehager står fritt til å bruke den økte finansieringen fra staten til enten å dekke økte utgifter til å styrke den pedagogiske bemanningen eller til å styrke grunnbemanningen ut fra lokale behov. Slik Fylkesmannen kjenner barnehagene i Buskerud vil en stor del av barnehagene ha behov for å få tildelt ekstra midler til å øke både den pedagogiske bemanningen og grunnbemanningen. Dette vil kunne føre til økonomiske konsekvenser for kommunene som det er viktig at nasjonale myndigheter tar hensyn til.