Høringssvar fra Holtålen kommune

Pedagogisk ledermøte i Holtålen kommune

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Pedagogisk ledermøte i Holtålen kommune.

Kommentar til minimumsnormen for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning.

Det er viktig med høy pedagogandel for å opprettholde og utvikle kvaliteten i barnehagene. Vi vil at det skal kompenseres for tid som forsvinner fra direkte arbeid med barn på grunn av den ubudne arbeidstiden som gjelder for pedagogisk personale.

Vi mener at grunnbemanningen økes for å kompensere for lang åpningstid som barnehagene etterhvert har fått.

Kommunen må få kompensert sine utgifter til økt voksentetthet gjennom øremerkede midler.