Høringssvar fra Lunner kommune

Svar på høringsnotat -Forslag til endring i barnehageloven

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Lunner kommune tenker at det er positivt at barnehageloven endres slik at det innføres en bemanningsnorm i barnehage. Et tallfestet krav til grunnbemanning vil sikre at gode rammevilkår opprettholdes over tid og vil gi forutsigbarhet for barn, foreldre og andre. En innføring av bemanningsnorm vil imidlertid gi ulike utslag på kommune-og barnehagenivå når det gjelder behovet for økt ressursbruk. Vi ber om at Regjeringen tilfører mer midler enn skissert i høringsnotatet slik at ikke dette går på bekostning av andre tjenester i kommunen.

Lunner kommune er også positive til et skjerpet krav til pedagogisk bemanning. Ny rammeplan som var gjeldende fra 01.08.2017 er tydelig i sine krav og forventninger til barnehagen som en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. For å imøtekomme kravene er det nødvendig å øke antall pedagoger i barnehagen. Imidlertid ser vi at det blir en utfordring knyttet til rekruttering av barnehagelærere. Det bør legges til rette i lovendringen en overgangsperiode der det er anledning til å søke om dispensasjon fra utdanningskravet. -Dette f.eks for de medarbeiderne som allerede er i gang med arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Vi ser økonomiske utfordringer knyttet til pedagognormen. Kommuner / banrehager med en lavere pedagogisk bemanning enn nasjonalt gjennomsnitt må betale en høy pris for å imøtekomme krav om pedagognorm. Vi ber om at regjeringen på nytt ser på hvordan disse gruppene skal få dette kompensert økonomisk.

Videre ser vi at det også vil bli krevende for de private barnehagene å møte endringer i spesilet bemanningsnormen uten at det samtidig blir lagt til rette for en type overgangsstønad som kan imøtekomme de økonomiske utfordringene