Høringssvar fra Bråstad barnehage

Høringssvar fra Bråstad barnehage AS

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Bråstad barnehage støtter en skjerpet pedagog og bemanningsnorm.

Vi mener at kravet til økt pedagogisk bemanning ikke må føre til oppsigelse av fast ansatte assistenter/fagarbeidere, men at det gjennomføres ved første anledning for nyansettelser.

Vi mener det må gjøres grep for å sikre de private barnehagene en finansiering, slik at de ikke rammes av om de kommunale barnehagene har klart å dekke opp medpedagoger, når det regnes på 2 år gamle regnskap. Vi er for statlig øremerket driftstilskudd.

Når det gjelder gjennomføringen av skjerpet pedagogisk bemanning mener vi det bør kunne benyttes delte stillinger ved beregning av andel pedagoger i forhold til oversteget antall barn på maxgrensen.

Det er flott med lovfestet plikt til samarbeid mellom barnehage og skole, og at SFO er tatt med i dette. Samordning bør ligge på skoleeier.