Høringssvar fra Hurdal Kommune

Høringssvar fra Hurdal Kommune om endring i Barnehageloven, opplæringsloven, friskskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 02.10.2017

Svartype: Med merknad

Hurdal kommune sender med dette en høringsuttalelse vedrørende departementets forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

 

Barnehagens grunnbemanning

Departementet forslår et minimumskrav til grunnbemanning med en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år.

 

Hurdal Kommune støtter departementets forslag. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det viktig med et tilstrekkelig antall voksne i barnehagen. Viktig at det det i forslaget også sies at barna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller tre år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning

Departementet foreslår en pedagogisk leder (barnehagelærer) per 7 barn under 3 år og en pedagogisk leder (barnehagelærer) per 14 barn over 3 år.

 

Hurdal Kommune støtter departementets forslag. Hurdal Kommune forventer at departementet fullt ut kompenserer merkostnadene endringsforslaget medfører.

 

Plikt til å samarbeide om barns overgang fra barnehage til skole og SFO

Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).

 

Hurdal Kommune støtter at det lovfestes en plikt om å samarbeide om barns overgang fra barnehage til skole og SFO. Det støttes også at det er skoleeier som skal samordne samarbeidet og lager en plan for barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

 

 Økonomiske konsekvenser

En innføring av bemanningsnorm og økt pedagogisk bemanning vil gi utslag på kommunens økonomi når det gjelder behovet for økt ressursbruk. Behovet for økte ressurser som følge av innføringen av minimumskravet vil øke utgiftene og kommunene er derfor avhengig av finansiering av ordningen fra staten.