Høringssvar fra Trygg Trafikk

Overgang barnehage - skole, lovendringer

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

Trygg Trafikk er en landsdekkende medlemsorganisasjon og har et delegert ansvar for at trafikksikkerhet er en del av opplæringen elevene får i barnehage og skole. Vi har, sammen med Utdanningsdirektoratet, ansvar for flere tiltak rettet mot barnehage og skole, jf. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

Trygg Trafikk har alltid vært opptatt av et godt samarbeid mellom hjem, barnehage og skole, og vi støtter de foreslåtte lovendringene. 

Trygg Trafikk mener at nærmiljøet er en del av barnehagens og skolens fysiske miljø og er fornøyd med at revisjonen av rammeplan for barnehagen nå skaper bedre sammenheng mellom bestemmelsene i forskrift til miljørettet helsevern og barnehagens innhold. Trygg Trafikk har en klar forventning om at dette også blir ivaretatt i den pågående revisjonen av Kunnskapsløftet.  

Trygg Trafikk har flere tiltak for å styrke godt trafikksikkerhetsarbeid i overgangen mellom barnehage og skole, blant annet godkjenningsordningen trafikksikker kommune som inneholder kriterier for hvordan kommunens sektorer bør jobbe med trafikksikkerhet i tråd med gjeldende lover og regler. Å bli godkjent som trafikksikker kommune er ingen garanti for at trafikkulykker ikke skjer, men et kvalitetsstempel for at kommunen driver systematisk og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i alle sektorer, herunder barnehage og skole. Kommunen må bl.a. dokumentere at følgende kriterier er oppfylt:

Samarbeid mellom barnehage og hjem:

  • Rutiner for barnas sikkerhet ved ankomst til barnehage og skole gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
  • Foreldre oppfordres til å sikre barn på vei til og fra barnehage og skole.
  • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er tema på foreldremøter.
  • Foreldre involveres i barnehagens og skolens trafikksikkerhetsarbeid.

Godkjenningsordningen tas svært godt imot av kommunene. Samferdselssjefene i fylkeskommunene har anbefalt at alle landets kommuner bør godkjennes, jf. Meld. St. 40 (2015–2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Trygg Trafikk anbefaler at Kunnskapsdepartementet ser nærmere på disse kriteriene. De er til god hjelp i overgang fra barnehage til skole og SFO. Barnehageeiere som kjenner til og kan veilede godt rundt dette, kan forvente kvalitetsforbedring på området.