Høringssvar fra Ringerike kommune

Høringssvar Ringerike kommune

Dato: 21.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringen er behandlet i hovedutvalget for oppvekst og kultur i Ringerike kommune 13.09.17.

Det ble gjort følgende enstemmig vedtak fremmet av AP og H:

Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og under og en voksen pr 6 barn frem til 6 år.

I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog per 6 barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i dette og mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25% fagarbeidere