Høringssvar fra Samarbeidsutvalg Haugen barnehage

Svar til høring fra samarbeidsutvalget i Haugen kommunale barnehage i Lindås.

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Svar til høring om ny bemanningsnorm for barnehager, ny pedagognorm og om skjerpede krav til samarbeid om overgang fra barnehage til skole.

 

Foreldrene/samarbeidsutvalget i Haugen barnehage i Lindås kommune har følgende innspill:

Forslagene til departementet er gode og etterlengtet, det er imidlertid noen moment vi mener det ikke er tatt høyde for. I all hovedsak dreier det seg, for vår del, om bemannings- og pedagognorm.

Innføring av en konkret norm for bemanning, som erstatning for den tidligere generelle benevninga <tilstrekkelig>, synes vi er positivt. Vi mener imidlertid at det bør være færre barn per ansatt, enn det som er foreslått i høringen, for å imøtekomme de reelle utfordringene som følger med samfunnsutviklingen og endrede arbeidsmønstre for foreldre.

I vår kommune er det flere med lange arbeidsdager og turnus, samt pendling til de store arbeidsplassene i regionen. Åpningstiden i barnehagen vår er i dag fra 07 til 17 og barna kan være i barnehagen i 9 timer. I tillegg er det press for å lage kveldsåpne barnehager og barnehager med fleksibel tid innenfor uken. For at det ikke skal bli forskjell i bemanning på barnehager med 9- og barnehager med 11 timer åpningstid, mener vi at bemanningen må økes i forhold til utvidet åpningsbilde slik at forslaget om antall ansatte per barn gir den minste konstante grunnbemanningen.

Vi vil også bemerke at behovene til barnehagebarn og foreldre er endret. Tidligere var barnehagestart gjerne rundt tre års alder, nå kan det være spedbarn ned i 8 måneder i barnehagen. Grunnet de ulike behovene barn har i ulike aldre og på ulike utviklingstrinn, ser vi et klart behov for at det differensieres mellom følgende aldersgrupper; under to år, under fire år og over fire år. De små barna trenger mer fokus på tilvenning, samt trygge tilknytningspersoner, slik at barnehagene får trygge barn som igjen vil være i stand til å ta til seg læring.

Årsaken til at vi ønsker 6/12 barn per pedagog, er at vi må regne med at det vil komme flere barn med manglende språkkompetanse i norsk i barnehagen framover. Både fordi Norge er en del av EØS-avtalen, med tilhørende arbeidsinnvandring og fordi regjeringen stimulerer kommunene til å få flere minoritetsspråklige barn til å begynne i barnehage. I vår kommune ser vi allerede at flere av barna har ett eller flere morsmål utover norsk.

 

 

Vi foreslår at de nye paragrafene formuleres slik:

Barnehagen skal ha minst en ansatt per 2 barn når barna er under to år, en ansatt per 3 barn når barna er under fire år og deretter en ansatt per 4 barn fram til barna går ut av barnehagen.

Barnehagen skal ha minst en pedagog per 6 barn for barn som er tre år og minst en pedagog per 12 barn når de er fire år og opp. Pedagogen skal sikres ubunden tid, slik at plantiden ikke må gjennomføres på avdelingen.

 

 

På vegne av foreldrene og SU i Haugen barnehage:

Anna Ulrika Nordlund, Ida Øverdal Stafsnes, Sylvi Haugland, Anne B. Mehl, Kate E. Klementsen