Høringssvar fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Svar fra Bufdir på høring om endringer i barnehageloven m.m.

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Svar på høring - Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) viser til høringsnotat datert 22. juni fra Kunnskapsdepartmenetet, om forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Bufdir ser positivt på Kunnskapsdepartementets (KD) forslag om endringer og støtter forslagene.

 Bufdir er enig i KDs beskrivelse i punkt 3.3.1 om at «Det er avgjørende for barns utvikling og trivsel at de møter kompetente og engasjerte voksne i barnehagen.» I tillegg mener Bufdir at flere voksne og mer kompetanse blant voksne i barnehagen kan bidra til at barnehagen kan oppdage flere barn og familier som har behov for ekstra oppfølging og støtte. Barnehagen må ha tett kontakt med foreldre. Dette er viktig forebyggende arbeid.

Forslagene vil kunne bidra til å styrke kvaliteten i barnehagene. Det gjøres mye for at flest mulig barn skal benytte barnehage. De siste årene har vi fått flere ordninger som reduserer foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Tidligere forsøk med gratis kjernetid har vist en positiv effekt for barn med innvandrerbakgrunn. Men barnehagedeltakelse i seg selv er ikke nok, barna må også møte et kvalitativt godt tilbud i barnehagen. Kvalitet i barnehage har mange elementer. Fra evalueringen av forsøk med gratis kjernetid i Groruddalen i Oslo, vet vi for eksempel at mulighet til å skape gode språkmiljøer krever tilstrekkelige personalressurser, knyttet til både antall og kompetanse (Bråten m.fl. 2014).  

 Vi er også positive til endringen i lovverket som følger med samordning av samarbeidet, og plan for barnas overgang mellom barnehage og skole. Endringen vil muliggjøre økt kontinuitet i oppfølgingen av barn med utfordrende livserfaringer. Bufdir er enige i at forslaget vil kreve økte ressurser som må tilføres kommunene. 

Bufdir har for øvrig ikke merknader til høringen.

Med vennlig hilsen

Mari Trommald

Direktør                 Wenche Mobråten

                           Avdelingsdirektør

 

 

Vedlegg