Høringssvar fra Boganes barnehage

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Det er positivt at denne normen kommer, men for å få dette til må det fullfinansieres. Vi mener det bør være en nasjonalsats, da den største utfordringen vil være finansieringen. Videre mener vi at det må være bedre samsvar mellom pedagog- og bemanningsnorm(f.eks. 6 barn pr.voksen, og 12 barn pr.pedagog på stor avdeling). Slik forslaget er nå oppfordrer det til større grupper av de eldste barna, mens det reduserer gruppene for de som bruker "Solgård"modellen hos de yngste barna. Gode overgangsordinger må på plass, slik at vi ikke må si opp dyktige ansatte. En annen utfordring er mangel på barnehagelærere. Vi kan risikere å ansette noen på dispensasjon. Noe som gir oss økte utgifter, men ikke høyere kvalitet. Ved å ha to perdagoger og en medarbeider pr. avdeling får vi mindre voksentetthet i løpet av en dag. Dette pga. at begge pedagogene skal ha planleggingstid. Videre mener vi at det må være rom for å kunne benytte seg av prosentvise stillinger når det gjelder pedagogisk bemanning.