Høringssvar fra Stavanger kommune

Høringsuttalelse om ny minimumsnorm for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm i barnehage samt pliktig samarbeid om overgang barnehage - skole

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Formannskapets flertallsvedtak 21.09.2017

Stavanger kommune gir sin tilslutning til høringsdokumentet om lovfestet minimumsnorm for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm i barnehage, samt pliktig samarbeid om overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Det forutsettes at kommunens merutgifter kompenseres. Stavanger kommune vil påpeke at kommunens kostnader som konsekvens vil gi 24 millioner i merkostnader.

Bemanningsnormen skal også gjelde ved fravær blant det faste personalet.