Høringssvar fra Varden Andelsbarnehage SA

Svar på høring "Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad
  • Det er positivt at det nå settes en minimumsnorm for grunnbemanning, en skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
  • Dette forslaget betyr store økte utgifter, tilskuddene må økes tilsvarende fra 01.08.17.
  • Det må lages gode overgangsordninger som minst går over 2 år, slik at vi ikke må si opp dyktige assistenter/fagarbeidere, når pedagogandelen øker.
  • Vi mener at også pedagogstillinger skal kunne regnes prosentvis. På den måten kan vi som en liten barnehage ha større fleksibilitet i forhold til sammensetning av barn, pedagoger og øvrig bemanning. Med en eldre bygning, har vi ikke nok plass til å ta inn flere barn for å «utnytte» antall pedagogstillinger.
  • Med flere pedagoger på avdelingen går voksentettheten ned p.g.a. pedagogenes ubundne tid. Derfor må finansieringen fullt ut dekke opp økte utgifter fordi man i pedagogenes planleggingstid må ta inn annet personale.
  • Pedagogenes planleggingstid må ikke reduseres, den er nødvendig for å etterkomme krav i barnehageloven og ny rammeplan.
  • Vi er medlemmer av PBL og viser ellers til deres høringssvar.