Høringssvar fra Samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage, Nesset kommune

Høringsuttale fra Samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage, Nesset kommune

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage mener at grunnbemanningen i barnehagen må være 3 ansatte pr. 7 barn under 3 år og 3 ansatte pr. 14 barn over 3 år.

Pedagognormen må være en pedagog pr. 7 barn under 3 år og en pedagog pr. 14 barn over 3 år.

Barnehager som har åpen mer en 9 timer pr. dag, skal ha ytterligere bemanning tilsvarende det normen gir innenfor 9 timers åpningstid.

All forskning sier at trygge, faste voksne har alt å si for trygghet, trivsel, lek og læring, og dermed kvaliteten i barnehagen. Dette bør vises igjen ved at det satses på økt bemanning, og at det blir nok voksne til at alle barn blir sett og tatt vare på gjennom hele dagen.

Det økte kravet til innholdet i barnehagen gjennom ny Rammeplan, er også et godt argument for at en bør øke voksentettheten i barnehagen.

Samarbeidsutvalget er positiv til lovfestet plikt til samarbeid mellom skole, SFO og barnehage. Her bør skoleeier være ansvarlig for å samordne og utarbeide plan for samarbeidet.