Høringssvar fra Gran kommune

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar: Gran kommune (administrativt behandlet).

Pedagognormen: Gran kommune ser positivt på lovforslaget om endring av pedagognormen. Fokus på kvalitet og faglig kompetanse er viktig i en sektor som over tid har hatt fokus på vekst (kvantitet). Økt pedagogisk bemanning vil styrke kvaliteten i barnehagene.

Lovforslaget er også tydelig mht når et barn teller som under/over 3 år. Dette er viktig for å skape helhet og konsistens i barnehageloven og unngå for mange tellemåter av barn innenfor samme lovverk.

Det er noen ulemper med å telle barn og ikke heltidplasser under/over tre år i beregning av pedagognormen. Barnehager med deltidplasser vil få et økt pedagogbehov og derav økte kostnader selv om antall heltidplasser som er i bruk ikke er endret. Noen eiere vi da ikke tilby deltidsplasser, dette gir mindre fleksibilitet og valgfrihet for foresatte.

Det er vanskelig å rekruttere barnehagelærere i vår region. Parallelt med arbeidet med å øke andelen pedagogisk bemanning i barnehagene, må staten satse på barnehagelærerutdanningen, slik at flere tar utdanningen. I tillegg må muligheten for etterutdanning bedres, slik at barnehagelærerne blir værende i barnehagene.

 

Bemanningsnormen:

Gran kommune ser positivt på lovforslaget. Igjen brukes begrepet barn og ikke heltidsplass. Dette gir de samme ulempene som nevnt i avsnittet over mht pedagognorm. Høyrere kostander uten at flere heltidplasser er i bruk, faren er at barnehageeiere da kun vil tilby heltidsplasser. Dette gir mindre fleksibilitet for innbyggerne.

Gran kommune forutsetter at lovbestemmelsene (ny pedagognorm og bemanningsnorm) er fullfinansiert av staten. Tall fra KS tyder på at de ikke er det. Dette utfordrer særlig lavinntektskommuner som Gran med relativt mange deltidplasser. Noe som igjen kan framtvinge mindre fleksible løsninger for barnefamilier.

 

Overgang barnehage- skole:

De fleste kommuner har i dag en plan for overgang barnehage- skole. Det vil være naturlig at kommunen har ansvar for overgangen og ikke en sektor i en kommunen (skole). For å få til sammenheng og en helhet i opplæringen, må barnehage og skole samarbeide rundt overgangen og ha kjennskap til hverandres læreplaner (faglig innhold). Det må være en gjensidig forpliktelse i dette arbeidet.