Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune

Høringsuttale - endring i barnehageloven

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Evje og Hornnes kommune støtter departementets forslag om innføring av lovfestet minimumskrav til grunnbemanning, skjerpet krav til pedagogisk bemanning og lovfestet plikt for barnehageier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Evje og Hornnes kommune stiller spørsmål ved modell for beregning av minimumskrav til grunnbemanning, og mener at utgregning av grunnbemanning må ta utgangspunkt i antall barn i barnehagen per dag. Kommunen mener at lovendringen som foreslås må fullfinansieres i rammetilskudd til kommunene fra 2018. Saksframlegget vedtas som høringsuttale til departementets forslag. Se vedlegg til høringssvaret ( pdf)

Vedlegg