Høringssvar fra Styrere i kommunale og private barnehager i Froland

Styrergruppa - kommunale og private barnehager i Froland

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi støtter lovforslaget, dette vil heve kvaliteten i sektoren, fordi det er en anerkjennelse av barnehagen som en pedagogisk virksomhet.

Bemanningsnorm:

  • Bra at det lovfestes norm for bemanning.
  • Det bør presiseres om bemanningsnorm skal beregnes ut fra antall barn eller plasser ( ref delte plasser).

Skjerpet pedagognorm:

  • Bra med økt pedagogtetthet i barnehagen.
  • Byr på utfordringer knyttet til ubunden tid – mindre tid pr.dag med alle ansatte tilstede sammen med barna. Tilstedeværelse med barna bør presiseres i lovverket.
  • Bra med dispensasjonsordning, særlig i en overgangsperiode.

Overgang fra barnehage til skole:

  • Bra at det lovfestes en samarbeidsplikt også i opplæringsloven.
  • Vi støtter at det er skoleeier som er ansvarlig for å samordne samarbeidet.