Høringssvar fra Den tyske barnehagen, Oslo

Pedagognorm og regjeringens tyskladsstrategi.

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill - Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

 

Vi viser til høringsnotatet datert 22. juni 2017 og takker for muligheten for den tyske skoles barnehage å kunne komme med innspill innen høringsfristen 13. oktober 2017.

  1. Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet følger opp regjeringens Tysklandsstrategi med en egen tiltaksplan for Tyskland. Tyskland spiller en viktig rolle for norsk verdiskapning, og det gjør økt kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur viktig for næringslivet. I tillegg er Tyskland kjent for forsknings- og utdanninginstitusjoner av meget høy kvalitet. Regjeringens Tyskland-strategi slår fast at Tyskland er Norges viktigste partner i Europa og at regjeringen «vil stimulere til økt interesse for tysk språk og Tyskland i skolen og blant studenter». ... Det er derfor ønskelig at flere norske elever og studenter tar hele eller deler av sin utdanning i Tyskland.

Avtalen om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo til en norsk-tysk bikulturell skole ble inngått i 2010. Avtalen innebærer en kombinasjon av det norske og tyske skolesystemet, ved at elevene følger opplæring i begge lands læreplaner og mottar både norsk og tysk vitnemål etter gjennomført videregående opplæring. Skolen driver også barnehage for å sikre rekruttering. Per dags dato har 57 % av barna i barnehagen både tysk og norsk som morsmål, 7 % kun norsk og 21 % kun tysk. 98 % av barna fortsetter på den tysk-norsk skolen. Barnehagen er det viktigste grunnlaget for den tyske-norske bikulturelle skolen, og vi ønsker å bidra til å spille en viktig rolle for norsk verdiskapning og en økt kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur som er viktig for næringslivet i Norge.

For ytterligere bakgrunn: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tiltaksplan-for-kunnskapsdepartementets-satsing-pa-tyskland/id2459206/

 

  1. Forslaget

Departementet foreslår at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år.

Departementet foreslår også å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

  1. Innspill

Den tyske barnehagen har ingen innvendinger til skjerpingen av kravene til pedagogisk bemanning i regelverket. Vi har allerede i dag svært høy andel høyt kvalifiserte pedagogisk ansatte i vår barnehage.

Kravene innebærer imidlertid ytterligere utfordringer med godkjenning av utdanning fra tyskspråklige land og indirekte et krav også til språkkunnskaper fra tiltredelsestidspunktet. I dag håndteres dette gjennom dispensasjon fra kommunen etter forskriften, noe som skaper uforutsigelighet. Vi skulle gjerne sett at regelverket var mer fleksibelt for vår barnehage. Vi ber derfor primært om et særskilt unntak for § 18 barnehageloven. Subsidiært ber vi om at det i forarbeidene fremgår at den tyske barnehagen (og andre i slik særlig stilling) vil få dispensasjon fra kravene.

Vi ønsker å kunne velge fritt blant norske og tyske søkere for pedagoglederstillinger og ha mulighet til å ansette tysk utdannende barnehagelærere eller pedagoger med annen treårig relevant pedagogisk utdanning som f.eks. fra Østerrike.

 

Mvh,

 

Christian Pedersen

Barnehagestyrer