Høringssvar fra Rygge kommune

Høringssvar Rygge kommune

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedtak i kommunestyret:

Rygge kommune stiller seg positive til en grunnbemanning i barnehagen på en ansatt pr.tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. En forsvarlig voksentetthet gir trygghet og trivsel og er nødvendig for å gi barna et godt pedagogisk tilbud. Vi støtter at grunnbemanningen lovfestes.

Rygge kommune er positiv til å lovfeste plikt til samarbeid om overgang barnehage-skole/SFO.

Selv om en skjerpet pedagog-og bemanningsnorm for barnehagene vil være kostbar for kommunen, ønsker vi å støtte departementets forslag.

En statlig innført norm bør fullfinansieres av staten.