Høringssvar fra Larvik kommune

Politisk vedtatt høringssvar fra Larvik kommune

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvaret er behandlet i Kultur -og oppvekstkomiteens møte 30.08.2017, og i Formannskapets møte 06.09.2017.

Følgende vedtak ble fattet:

FSK- 097/17Vedtak:

Larvik kommune slutter seg til

1. Forslag til endring i Barnehageloven § 18

2. Forslag til endringer i Forskrift 16.des 2005 nr 1507

3. Forslag til endringer i Barnehageloven § 2 a, Opplæringslova § 13.5 og Friskoleloven § 5.5.

4. Larvik kommune forutsetter at merkostnader som følger av endringene fullt ut kompenseres fra staten.