Høringssvar fra Lyngdal kommune

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

 Oppvekstkomiteen ser positivt på lovforslaget om å forplikte skole og barnehage til å samarbeide om gode overgangsordninger mellom barnehage, skole og SFO.

Oppvekstkomiteen ser positivt på at barnehagens grunnbemanning blir lovfestet og at norm for pedagogisk bemanning blir skjerpet.