Høringssvar fra Private barnehager i Stange

Private barnehager i Stange

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

2.3.1 Krav til grunnbemanning

1 voksen per 3 barn undefr 3 år, og 1 vosken per 6 barn over 3 år. Dette går ikke opp etter dagens grunnbemanning som praktiseres i mange barnehaegr, hvor det er 14 barn under 3 år på 4 voksne, det vil si det må til en nedgang med 2 barn. Dette vil gi færre barnehaegplasser, samt en stor økonomisk konsekvens, en vil få støtte til 2 færre barn per avdeling og sitte med den samme lønnsutgiften. I private bhg som tilskudd regnes to år tilbake i tid ut fra de kommunale bhg sine utgifter, vil dette gi et negativt økonomisk etterslep.Det økonomiske må på plass for å kunne gi et godt tilbud til brukere.

Avtalen angående plantid som barnehagelærere har per i dag, medfører en lavere voksentetthet store deler av dagen. Barnehagene har en varierende åpningstid, og for å ivareta den ansatte etter arbeidsmiljøloven medfører det også en faktor ut fra voksentettheten.

3. Pedagogisk bemanning

Krav: 1 pedagog per 9 når barn er under 3 år og 1 pedagog per 18 barn over 3 år. Barna regnes som 3 fra aug året de fyller tre. Viktig å presisere når barna regnes som over tre.
det vil si at på 14 små skal man ba 2 pedagoger , samme på 24 store barn som er en vanlig norm per i dag. Dette vil gi en lavere voksentetthet med pedagogenes arbeidsavtale om 4 timer med plantid. Plantiden trengs, men da må øvrig bemanning økes. Det er mye praktiske oppgaver som må gjennomføres, særlig for barn under 3 år.

Fordelingsnøkkel mellom pedagog kravet og bemanningskravet henger ikke sammen.

1:3 og 1:7 for barn under tre år går ikke opp på dagens grupper med enten 9 eller 14 barn på småbarn som er de mest benyttede gruppene. Det settes da krav om 2 pedagoger på en 9 barns gruppe, og en senking til 12 barn eller øking til 15 på de store med da 3 pedagoger på 15. 

På en 3-6 års avdeling er det samme utfordring.

4. samarbeidsplikt til overgang mellom skole og SFO

Det må settes et tydelig krav til omfang og hvordan partene forplikter seg til samarbeidet. Samarbeidet og plikten må gå begge veger. (skole -bhg og bhg - skole( SFO-BHG og Bhg - SFO)

Samme regelverk må gjelle meldom ordinære skoler og friskoler.

5:

Det må komme et overordnet krav til HVA planen for overgangen skal inneholde.

6: Økonomiske og administrative konsekvenser

Det må endres tilskuddsmodell for å ivareta de private bhg.
Finansiering må på plass dag en med ny bemanning og pedagognorm.