Høringssvar fra Autismeforeningen I norge

HØRINGSSVAR ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som medfører omfattende funksjonsvansker. Vanskene griper inn i ulike livsområder og varer hele livet. Hovedvanskene er knyttet til: omfattende forståelsesvansker knyttet til språk, kommunikasjon og sosiale relasjoner, uttalte begrensninger i aktiviteter og interesser, samt særegne reaksjoner på omgivelsene.

Autismeforeningen i Norge ble stiftet i 1965 og har ca. 4.700 medlemmer. Foreningen er en sammenslutning av personer med diagnoser innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Høringssvar – Endringer i barnehageloven

Autismeforeningen i Norge (AIN) er glad for at det foreslås en bemanningsnorm og en skjerping i pedagognormen for barnehagene. AIN setter videre pris på at spesialpedagog og assistenter til enkeltbarn holdes utenfor normen. Vi mener dette vil ytterligere tydeliggjøre disse sine spesielle rolle i barnehagetilbudet.

AIN stiller seg bak forslaget om plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. AIN understreker betydningen av planlegging for å skape gode overganger for barn med autismespekterdiagnoser (ASD). Barn med ASD har behov for forutsigbare rammer, individuelt tilrettelagte tilbud som er langsiktig planlagt ut fra et helhetlig perspektiv og med fokus på kontinuitet.

 

Vennlig hilsen

Annette Drangsholt, Styreleder, Autismeforeningen i Norge 

Tove Olsen, Daglig leder, Autismeforeningen i Norge

 

Vedlegg