Høringssvar fra Bremanger kommune

Høyringssvar frå Bremanger kommune

Dato: 06.10.2017

Svartype: Uten merknad

Ein forsvarleg vaksentettleik er avgjerande for tryggleiken til barna og trivsel i barnehagen, og for at barna skal få eit pedagogisk tilbod i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Ein forsvarleg vaksentettleik kan bidra til at alle barn får eit trygt og likeverdig tilbod uavhengig av kva for ein barnehage barnet går i.

Kommentar til lovforslaget om minimumskrav til grunnbemanning:

Bremanger kommune er positiv til departementet sitt forslag om lovfesting av eit minimumskrav til grunnbemanning frå 1.august 2018 under føresetnad av statleg fullfinansiering.

Kommentar til lovforslaget om skjerpa krav til pedagogisk bemanning:

Bremanger kommune er positiv til departementet sitt forslag om skjerpa krav til pedagogisk bemanning frå 1.august 2018 under føresetnad av statleg fullfinansiering.

Kommentar til lovforslaget om plikt til å samarbeide om barnet sin overgang frå barnehage til skule og SFO:

Bremanger kommune er positiv til departementets forslag om plikt for barnehageeigarar og skuleeigarar til å samarbeide om barnet sin overgang frå barnehage til skule og SFO under føresetnad av at meirkostnadane til administrasjon fullfinansierast av staten.