Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 308174

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Viser til første avsnitt i del 2 av høringsnotatet; her nevnes det spesifikt at flere familier benytter seg av barnehagen enn tidligere men det nevnes ikke at med økende krav til det pedagogiske i sektoren så har alikevel bemanningen vært stabilt lav siden før den første rammeplanen trådde i kraft.
Mitt forslag er at 1 voksen bør ha ansvar for 2 barn under to år, 3 barn mellom to og fire år eller 5 barn over fire år. Det bør samtidig være like mange pedagoger som fagarbeidere/assistenter på avdelingen. Det må tas i betraktning at barnehager opererer med skift og derfor kun har full bemanning i kjernetid (ofte 09:30-14:00, forutsatt at det også er satt inn vikar ved sykdom men her spiller økonomi en betydelig rolle desverre).
Økt bemanning vil redusere antall belastningsskader og annet langtidsfravær grunnet stress, dette er penger spart. Samtidig vil barn som blir fulgt opp og sett i tidlige barneår kunne være med å unngå at så mange faller utenfor samfunnet senere, betydelige mengder penger spart.