Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Høringssvar fra Øvre Eiker kommune - endringer i lov om barnehager

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kommunestyret - 20.09.2017

Rådmannen støtter høringsnotatets forslag om å:

- innføre en bemanningsnorm i barnehager, hvor antall barn pr voksen skal være 3 for barn under 3 år og 6 for barn over 3 år

- skjerpe pedagognormen i barnehagene slik at det skal være 1 pedagog pr 7 barn under 3 år og 14 barn over 3 år. Normen oppfylles ved å veksle om assistentstillinger som blir ledige.

- lovfeste en gjensidig plikt mellom barnehage- og skoleeiere om å samarbeide om overgangene mellom barnehage og skole/SFO, hvor skoleeier tillegges ansvaret for planen.

- det forutsettes at forslagene fullfinansieres av staten.

 

Begrunnelse

Rådmannen støtter forslagene om bemanningsnorm, skjerpet pedagognorm og et mer forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole/SFO støttes da dette vil bidra til økt kvalitet for det enkelte barnet. Økt pedagognorm vil heve den faglige kompetansen i barnehagene.

Et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med

jevnaldrende, samtidig har norske familier fått økt mulighet til å kombinere arbeid og familie.

Barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang. For å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god måte, er det viktig at det er nok voksne i barnehagen, og at flest mulig av disse har relevant utdanning. Det er derfor viktig med en bemanningsnorm i barnehagene for å sikre gode rammevilkår over tid og vil gi forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte.