Høring - Forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK)

Departementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Høringsfristen er 7. november 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.11.2014

Vår ref.: 14/5188

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Høringsnotatet med forslag til forskriftsendringer ligger på departementets hjemmeside www.kmd.dep.no. under Høringer.

Bakgrunn

Byggevareforordningen har til formål å sikre at byggverk kan prosjekteres og oppføres slik at grunnleggende krav til sikkerhet, helse og miljø ivaretas, og i tillegg bidra til å bygge ned handelshindringer i EØS-området. Byggevareforordningen ble gjennomført i norsk rett i DOK, som trådte i kraft  1. januar 2014.

EU-kommisjonen har fått delegert myndighet til å utferdige forordninger som skal presisere innholdet i/endre Byggevareforordningen for å kunne sikre en nødvendig utvikling av vilkårene som gjelder for omsetning og markedsføring av byggevarer i EØS-området.  Siden Byggevareforordningen trådte i kraft i EU 1. juli 2013, har kommisjonen vedtatt 4 forordninger som skal utfylle Byggevareforordningen:

- Format for europeisk teknisk bedømmelse av byggevarer

- Publisering av ytelseserklæring på nettet

- Mal for ytelseserklæring

- Endring av vedlegg V til Byggevareforordningen hva gjelder vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer

Forordningene er vurdert som EØS-relevante, og vil om kort tid bli innlemmet i EØS-avtalen. På denne bakgrunn fremmer departementet forslag om endringer i DOK.

Nærmere om høringen, høringsfrist m.v

En forordning må gjennomføres som sådan, dvs. at medlemsstatene ikke har mulighet til å foreta endringer i forordningen. Den må gjennomføres ord for ord. Dette betyr i praksis at høringen i det vesentlige har et informasjonsformål. Vi vil imidlertid for ordens skyld opplyse at relevante aktører innen næringen har bidratt med synspunkter da forordningene var på utkaststadiet.

Ettersom endringene i stor grad har et informasjonsformål og det er viktig at rettsaktene blir gjennomført raskt, er det fastsatt en kort høringsfrist. Frist for uttalelse til høringsnotatet er satt til 7.november 2014.

Høringssvar kan sendes i wordformat til postmottak@kmd.dep.no med kopi til

postmottak@dibk.no. Vennligst merk saken sak 14/5188.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten, kan avgi uttalelse.

Nærmere opplysninger om høringen kan fås ved henvendelse til

Else-Karin Øvernes, tlf 22 24 71 58, e-post: elo@kmd.dep.no

Mathieu Veulemans, tlf 45 27 42 07, e-post: mathieu.veulemans@dibk.no

  

Med hilsen                                                                        

 

Ole Molnes (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Else-Karin Øvernes

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
 
Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arkitekthøgskolen i Oslo
Bedriftsforbundet
Betongelementforeningen
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggemiljø - Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening 
Den Polytekniske Forening
Det norske skogselskap
Det norske Veritas
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Glava AS
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Huseiernes Landsforbund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Institutt for samfunnsforskning
KS
Kontrollrådet for betongprodukter
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mesterbrevnemnda
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Norconsult AS (Pro Teknologi
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges forskningsråd - B/A-seksjonen
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannvern forening
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Elvarmeforening - v/Jan Harsem
Norsk Fjernvarme
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk Klimaskjerm
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening 
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og  og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Plastindustriforbundet
Riksantikvaren
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sametinget
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Statsbygg
Treforedlingsindustriens Bransjeforening 
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Velux Norge AS
Til toppen