Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Dato: 24.08.2020

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om forslag om å endre forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (trygderefusjonsforskriften), med høringsfrist 25. august 2020 og sender med dette Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) sine merknader til forslaget.

Innholdet i forslaget

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringen at det gjennomføres endringer i forskrift 18. juni 1998 nr. 590 slik at det kan legges til rette for såkalte introduksjonsavtaler. Introduksjonsavtaler skal gi leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon under visse vilkår, når de jobber på andre fastlegers lister selv om fastlegen som har ansvar for listen(e) er til stede på legekontoret samtidig. Forslaget innebærer at leger med introduksjonsavtale kan jobbe parallelt med fastlegen som har listeansvaret.

Formålet med forskriftsendringen er stabilisering i, og rekruttering til annet allmennlegearbeid i kommunen og fastlegeordningen. Ved introduksjonsavtaler vil det bli lettere for leger som jobber i annet allmennlegearbeid i kommunen å spesialisere seg i allmennmedisin samtidig som leger får mulighet til å få erfaringer med det å arbeide som fastlege uten å måtte investere i egen praksis som næringsdrivende. I tillegg vil slike avtaler kunne avlaste de etablerte fastlegene ved legekontorene som har en lege med introduksjonsavtale hos seg. Departementet understreker at forslaget ikke åpner for en generell vikarordning, men en ordning som legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.

Det fremgår videre av forslaget at det skal legges overordnede føringer for introduksjonsavtalene, men at det samtidig skal tilrettelegges for lokale tilpasninger i kommunene. Avtaleparter i introduksjonsavtaler vil være lege i spesialisering i allmennmedisin, fastleger som stiller liste og evt. lokaler m.v. til rådighet, samt kommune.

Helseklages merknader til forslaget

Helseklage støtter Helse- og omsorgsdepartementet sine forslag om endringer i forskriften som vi mener kan bidra til stabilisering i, og rekruttering til annet allmenn-legearbeid i kommunen og fastlegeordningen. Forslaget innebærer som nevnt at fastlege og lege med introduksjonsavtale kan være tilstede på legekontoret samtidig og at begge har rett til trygderefusjon for sitt arbeide med pasienter på fastlegens liste. Utfordringen med forslaget er, slik vi ser det, ivaretakelse av hensynet til hensiktsmessig rapportering til Helfo og Helfos kontroll av refusjonskravene. Det fremgår av forslaget at det forutsettes at fastlege og lege i spesialisering ikke behandler samme pasient på samme tidspunkt. Vi er enige i dette må forutsettes. Det bør også utarbeides retningslinjer for hvem som skal kreve refusjon i de tilfeller hvor lege i spesialisering har behov for å konsultere med fastlegen i sin pasientbehandling. Videre må det etter vårt syn også forutsettes at den helsehjelpen som ytes ikke går utover det som er nødvendig helsehjelp jf. folketrygdloven § 5-1, f.eks. ved at enkelte pasienter kan ønske å bli vurdert av begge leger uten at dette er medisinsk nødvendig.

Vi har ingen øvrige merknader til forslaget.