Høringsbrev

Alminnelig høring – endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til enkelte endringer i

-         forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv.,

-         forskrift 3. mai 2007 nr. 495 om forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd

-         forskrift 21. desember 2012 nr. 1418 om forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd

Som følge av at det er vedtatt endringer i statsstøttereglene, er det nødvendig å gjøre enkelte endringer i regelverket på de arbeidsrettede tiltakene som er meldt til ESA som støtte etter det såkalte gruppeunntaket. Endringene må være vedtatt, og støtten meldt til ESA, innen 31. desember 2014.

Høringsbrevet med vedlegg er også tilgjengelig på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider: www.regjeringen.no/asd.

Høringsfristen er tirsdag 11. november 2014.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til: postmottak@asd.dep.no.

Høringsuttalelser kan også sendes til Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. 

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv. og at eventuelle høringsuttalelser fra disse blir vedlagt.

Med hilsen                                                                         

Else Pernille Torsvik (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

                                                                                          Mona Martinsen

                                                                                          seniorrådgiver