Høringsbrev

Høring - gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag om å gi forskriftshjemmel til å fastsette nærmere regler om tillegg til prospekt i verdipapirhandelloven § 7-15, og at denne hjemmelen benyttes til å gjennomføre ventede EØS-regler som svarer til kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 om minimumsstandarder for offentliggjøring av tillegg til prospekt. Departementet foreslår at gjennomføringen gjøres i ny § 7-13a i verdipapirforskriften med overskrift: Tillegg til EØS-prospekt mv.

Høringsnotatet, med kopi av forordningen, kan også lastes ned på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer».

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 26. januar 2015. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no eller per regulær post.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør